forge-2815774_1920

VEDTÆGT FOR SILKEBORG HAANDVÆRKERFORENING

 

§1: Foreningens formål er at virke for håndværkets og industriens fremme og varetage borgernes tarv udadtil samt i øvrigt at samle foreningens medlemmer.

§2: Som medlem kan optages enhver person, der har myndighedsalderen, når der fremsættes begæring herom.

§3: Ansøgning om optagelse sker ved henvendelse til et af foreningens bestyrelsesmedlemmer og forelægges bestyrelsen til afgørelse.

§4: Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 9 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen på den årlige generalforsamling.

§5: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Hertil har kun godstående medlemmer adgang og den afholdes inden udgangen af april.

Generalforsamlingen indvarsles mindst 8 dage forud i Midtjyllands Avis.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før, generalforsamlingen afholdes.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 25 medlemmer til formanden indgiver skriftlig, nærmere motiveret begæring herom. En sådan generalforsamling skal indkaldes snarest og senest 1 måned efter, at begæringen er fremsendt.

Beslutninger på generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til ændring af lovene kræver dog mindst 2/3 af afgivne stemmer og til foreningens opløsning kræves mindst 4/5 af de afgivne stemmer. Beslutning om ændringer af lovene eller om foreningens opløsning skal dog vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Afstemninger skal, såfremt ønske herom fremsættes, foregå skriftligt. I tilfælde af stemmelighed er forslaget bortfaldet.

Ved valg foretages lodtrækning mellem kandidater, der står lige i stemmetal. Såfremt der er foreslået flere kandidater end der skal vælges, kan genvalg ikke finde sted særskilt, men der stemmes da skriftligt blandt samtlige foreslåede. Stemmesedlen er kun gyldig, når den indeholder det antal navne, der skal vælges.

§6: Når anledning dertil gives, kan æresmedlemmer udnævnes. Forslag herom behandles på et bestyrelsesmøde. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§7: Medlemmer er underkastet foreningens love og bestemmelser og grov tilsidesættelse heraf kan medføre eksklusion. Sådanne sager behandles på et bestyrelsesmøde.

§8: For at kunne  deltage i foreningens møder, fester, foredrag og underholdning, skal man være medlem af foreningen. Gæster kan deltage uden udgift for foreningen.

§9: Medlemskontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Restance udover 1. april i regnskabsåret medfarer slettelse af foreningen.

§10: Den årlige generalforsamling har falgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Redegørelse for aktiviteter i den selvejende institution Silkeborg Teater.
4. Aflæggelse af revideret regnskab, der følger kalenderåret.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelse. Efter tur afgår 3 medlemmer og 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted. Dog kan ingen, der er fyldt 70 år, indvælges i bestyrelsen.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Fastsættelse af kontingent.
9. Eventuelt.

§11: Bestyrelsen vælger af sin midte foreningens formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der nedsættes et forretningsudvalg bestående af formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren og et menigt bestyrelsesmedlem. Herudover nedsættes de nødvendige udvalg for foreningens drift. Medlemmer til disse udvalg vælges blandt foreningens medlemmer. Alle bilag attesteres af formanden. Prokura kan gives til kasserer.

§12: Det arbejde og de pligter, der påhviler bestyrelsen, fastlægges i henhold til forretningsorden for  bestyrelsen.

§13: Anvendelse af laugssalen skal følge det af foreningen udarbejdede regulativ

§14: Den kapital, som foreningen til enhver tid er i besiddelse af, hvad enten den henstår i fast ejendom eller i rentebærende kapital, kan aldrig overgå til deling blandt foreningens medlemmer, men i tilfælde af foreningens opløsning træffer bestyrelsen bestemmelse om anvendelse af foreningens midler i henhold til foreningens formålsparagraf stk. 1.

 

Således vedtaget på generalforsamlinger 23. april 1992, 25. maj 1992 og 24. april 2008.

Underskrevet af den siddende bestyrelse 24. april 2008 bestående af:

Ken Pedersen, Egon Bredtoft, Flemming Heiberg, Aksel Evin Olesen, Lars L. Nielsen, Bjarne Dalsgaard Pedersen, Poul Malmros, Kurt Pedersen, Kurt Poulsen.

Kontakt SHVF

Du kan sende en mail til Silkeborg Håndværkerforenings kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!